Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele

Část A. Informace pro spotřebitele dle § 1820 a násl. občanského zákoníku


I. Informace o poskytovateli služby
Poskytovatelem služby tisku je Jakub Malchar - Reklamní služby a marketing (dále jen prodávající) s místem podnikání Spáčilova 3073/22, 767 01 Kroměříž IČ: 73883778, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kroměříž

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
E-mail: info@online-tiskarna.cz
Web: www.online-tiskarna.cz
Daňové identifikační číslo: CZ7805135184

 


II. Informace k právu spotřebitelele na odstoupení od smlouvy

1. Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy:

Od smlouvy jste oprávněn odstoupit bez udání důvodů písemným oznámením ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jde-li však o kupní smlouvu, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a v případě dodání zboží po částech, ve lhůtě 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat oznámení o odstoupení nebo odeslat příslušné zboží poslední den lhůty pro odstoupení.

Pro účely odstoupení se rozumí písemným oznámením oznámení zaslatné dopisem, nebo e-mailem. Pro účely odstoupení platí dále následující kontaktní údaje:

Adresát: Jakub Malchar
Adresa: Spáčilova 3073/22, 76701 Kroměříž
E-mail: info@online-tiskarna.cz

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Práva a povinnosti spotřebitele:

V případě platného odstoupení od smlouvy jste povinen nám zaslat nebo předat dodané výtisky v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jste povinen nám uhradit hodnotu toho, o co se hodnota produktu snížila v důsledku nakládání s tímto s produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odpovídáte zejména za snížení hodnoty produktu v důsledku jiného nakládání, než je běžné ověření vlastností a funkčnosti, kterým se rozumí testování a zkoušení příslušného produktu, tak jak by to bylo možné provést v „kamenném obchodě“ za běžných podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a za podmínky, že prodávající s plněním smlouvy započala na Vaši výslovnou žádost před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nám uhradíte poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Máte povinnost nám poskytnout příslušnou náhradu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu (polygrafické výroby, které jsme vytvořili na základě jeho specifikace - jakýkoliv výtisk z dodaných tiskových dat zákazníkem, nebo dat, které dle pokynů objednávajícího zhotoví prodávající).

Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku Vás tímto upozorňujeme, že nesete náklady spojené s vrácením zboží, pokud hodnota zboží, které má být vráceno, nepřekračuje 40 Euro, nebo pokud jste při vyšší ceně zboží v okamžiku odstoupení od smlouvy ještě neposkytl protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu. V opačném případě lze zboží vrátit bezplatně. Zboží, které nelze odeslat zásilkovou službou u Vás po dohodě vyzvedneme.

b) Práva a povinnosti prodávajícího

Odstoupíte-li platně od smlouvy, prodávající Vám vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali, a to stejným způsobem, pokud se s Vámi nedohodneme na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Jestliže jste zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

III. Tiskoviny a jejich vlastnosti
Popis tiskovin a jejich vlastností si můžete zobrazit v kalkulačním formuláři. Ceny jsou uvedeny vždy konkrétně
pro každý jednotlivý výrobek. Ceny jsou
uváděny bez / s DPH. Zobrazení cen v kalkulačním formuláři je pro Vás nezávazné a jejich zobrazením nevzniká žádný smluvní vztah.

IV. Informace k jazyku smlouvy
Nedohodneme-li se s Vámi jinak, je smluvním jazykem čeština. Podrobnosti ke smluvním povinnostem a k poskytování záruky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách prodávajícího.

V. Technický průběh uzavření smlouvy
Ke vzniku smlouvy mezi Vámi a prodávajícím dojde tak, že na webu www.online-tiskarna.cz vyberete polygrafické výrobky, zvolíte si jejich konfiguraci a pokračujete dále v procesu objednávky tlačítkem "uložit a pokračovat v objednávce"

Na následující zadáte své fakturační a dodací údaje. Po důkladné kontrole veškerých údajů můžete pomocí tlačítka „Uložit a pokračovat v objednávce“ přejít k nahrání tiskových souborů. K souborům můžete přiložit do poznámky další doplňující informace potřebné k realizacvi objednávky.

Na stránce nahrání souboru tlačítkem "procházet" vyberete příslušné soubory a po vybrání všech souborů nahrajete tlačítkem "Nahrát soubory". Po kompletním nahrání souboru zbývá tlačítkem "dokončit objednávku" potvrdit

Do okamžiku stisknutí tlačítka „dokončit objednávku“ máte kdykoliv možnost proces objednávky pomocí uzavření okna ukončit. Před stisknutím ikony „dokončit objednávku“ je potřebné potvrdit předložené informace pro zákazníky a Obchodní podmínky prodávajícího. Potvrzení provedete pomocí zaškrtnutí potvrzujícího pole. Předložené informace pro zákazníky a Obchodní podmínky prodávajícího mohou být před stisknutím ikony „dokončit objednávku“ uloženy na Váš disk.

Příjem objednávky Vám bude obratem potvrzen po obdržení objednávky e-mailovou zprávou. K závaznému uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy je Vám toto potvrzení vygenerováno a odesláno na mail, který jste uvedli v registraci. Prodávající v žádném případě neručí za stav internetového připojení na straně klienta, funkčnost jeho mailové schránky nebo nedoručení potvrzujícího e-mailu z důvodu chybně zadané mailové adresy v průběhu objednávky do formuláře. Pro tento případ je možno ihned po dokončení objednávky toto potvrzení v rámci proforma faktury z odkazu, který Vám bude zobrazen po dokončení objednávky. Následně si můžete vybrat, jakým způsobem objednané služby uhradíte. Na výběr máte buď platbu převodem na účet prodávajícího předem, složením hotovosti v kterékoliv bance na účet prodávajícího, nebo plabu online platební kartou. Pro případ převodu nebo složení hotovosti v bance použijte platební údaje z proforma faktury, která je Vám zaslána spolu s potvrzením objednávky, nebo si ji můžete stáhnout ihned po dokončení objednávky ze zobrazeného odkazu. V případě platby kartou můžete bezprostředně po dokončení objednávky přejít na platební bránu a provést platbu, nebo později přejít na platební bránu pomocí odkazu, který Vám bude zaslán v e-mailu potvrzení objednávky. Způsob doručení hotového díla je kurýrní službou, kterou vybere prodávající.

VI. Informace k uložení smlouvy
Prodávjící ukládá pro účely zpracování zakázky údaje o objednávce a Vaše zadané osobní údaje. Veškeré námi v souvislosti s objednávkou ukládané informace o objednávce, osobní údaje a příslušné Informace pro zákazníka a Obchodní podmínky prodávajícího obdržíte společně s potvrzením objednávky. Tuto emailovou zprávu si můžete uložit, abyste tato data měli kdykoliv k dispozici. Kromě toho se neukládají žádné další údaje ke smlouvě.

VII. Informace k ochraně osobních údajů
Osobní údaje, které během objednávky poskytnete (jako např. jméno, adresa, platební údaje) používáme výhradně pro účely splnění smlouvy, a pro účely nabízení zboží a služeb. Zboží je doručováno pomocí kurýrních služeb UPS, GLS nebo Česká pošta. Příslušná doručovací služba obdrží informace o Vašich osobních údajích pouze, pokud to je pro účely doručení nutné.

Prodávající bude Vaši e-mailovou adrestu používat pro účely zasílání informací o nových produktech. Pokud nebudete mít v budoucnu dále zájem přes uvedenou emailovou adresu přijímat informace o nových produktech a ostatních novinkách z naší nabídky, můžete se z odebírání novinek odhlásit na našem e-mailu info@online tiskarna.cz.

Jako subjekt osobních údajů máte ve smyslu zákona právo vyslovit svůj nesouhlas s využitím Vašich osobních údajů
pro účely nabízení obchodu a služeb resp. pro reklamní účely. Vedle toho máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo na provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

VIII. Závěr
Tyto Informace pro zákazníky a Obchodní podmínky prodávajícího můžete uložit a prohlížet kdykoliv i bez připojení k internetu. Pro otevření takového souboru potřebujete pouze program Acrobat Reader, volně stažitelný na webu společnosti Adobe.com


Část B. Obchodní podmínky prodávajícího

§ 1 Uvodní ustanovení

(1) Lenka Malcharová - Reklamní služby a marketing (dále jen prodávající) s místem podnikání Moravská 3158/31, 767 01 Kroměříž IČ: 87300648, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kroměříž nabízí prostřednictvím internetového portálu www.online-tiskarna.cz zprostředkování polygrafické výroby, respektive dodání polygrafických výrobků prostřednictvím vybraných partnerů.

(2) Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré objednávky, které byly provedeny přes internetový portál www.online-tiskarna.cz, a platí ve smluvních vztazích mezi prodávajícím a všemi zákazníky, včetně smluvních vztahů se spotřebiteli. Tyto Podmínky výslovně stanoví, která ustanovení se na smluvní vztah se spotřebitelem neuplatní.

(3) Obchodní podmínky zákazníka se na smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem nevztahují.

§ 2 Komunikace se zákazníkem

(1) Komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem probíhá výměnou elektronické pošty (komunikace pomocí e-mailu). Zákazník je povinen zajistit příjem elektronické pošty. Zákazník má povinnost uvést svou e-mailovou adresu nejpozději při zadání objednávky, a je povinen pravidelně kontrolovat svou příchozí elektronickou poštu. Zákazník je povinen ohlásit prodávajícímu každou změnu emailové adresy. Zákazník nesmí ve svém e-mailovém uživatelské nastavení resp. ve své emailové schránce provádět žádná nastavení, která by zmařila příjem e-mailových zpráv, nebo která by vedla k tomu, že by se zákazník o příchozích e-mailových zprávách nedozvěděl (např. změna nastavení spamového filtru).

(2) Strany se mohou dohodnout i na jiné než elektronické komunikaci (písemná, ústní komunikace).

§ 3 Uzavření smlouvy

(1) Pro účely vytvoření objednávky vybere zákazník nejprve individuální produkt a ukončí proces objednávky potvrzením
ikony „Dokončit objednávku“. Uspěšným ukončením procesu objednávky dává zákazník prodávajícímu závaznou objednávku.

(2) Zákazník je svou objednávkou vázán do uplynutí druhého pracovního dne, který následuje po dni doručení objednávky. Pokud je objednávka úspěšně doručena, obdrží zákazník e-mail, ve kterém prodávající doručení objednávky potvrdí (potvrzovací e-mail). Současně zákazník také obdrží veškeré potřebné informace k objednávce, produktu a platebí údaje.

(3) Zákazník může proces objednávky přerušit kdykoliv, a to pomocí uzavření okna prohlížeče. V pravém sloupci - košíku - může zákazník během objednávkového procesu neustále kontrolovat správnost konfigurace zvoleného zboží, případně jej z košíku odstranit a znovu vložit ve správné konfiguraci.

(4) Nedohodnou-li se strany jinak, je možno smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající objednávku zákazníka uloží a zákazníkovi odešle potvrzovací e-mail. prodávající může zákazníkovi poskytnout na základě písemné žádosti zákazníka tištěnou kopii objednávky, zákazník je však povinen uhradit s tím vzniklé náklady - poštovné dle tarifu České pošty.

§ 4 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(1) Dle § 1829 mají spotřebitelé následující právo na odstoupení od smlouvy: Poučení spotřebitele o právu odstpoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů písemným oznámením ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jde-li však o kupní smlouvu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a v případě dodání zboží po částech, ve lhůtě 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby spotřebitel odeslat oznámení o odstoupení nebo příslušné zboží poslední den lhůty pro odstoupení. Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu (polygrafické výroby, které jsme vytvořili na základě jeho specifikace - jakýkoliv výtisk z dodaných tiskových dat zákazníkem, nebo dat, které dle pokynů objednávajícího zhotoví prodávající).

Pro účely odstoupení se rozumí písemným oznámením oznámení zaslatné dopisem, nebo e-mailem na následující kontaktní údaje:

adresát: Jakub Malchar
adresa: Spáčilova 3158/31, Kroměříž
E-mail: info@online-tiskarna.cz

Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Práva a povinnosti spotřebitele:

V případě platného odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat nebo předat zboží prodávajícímu v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je dále povinen uhradit hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel odpovídá zejména za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání, než je běžné ověření vlastností a funkčnosti, kterým se rozumí testování a zkoušení příslušného zboží, tak jak by to bylo možné provést v kamenném obchodě za běžných podmínek. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a za podmínky,že prodávající s plněním smlovy započal na spotřebitelovu výslovnou žádost před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost poskytnout příslušnou náhradu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, pokud hodnota zboží, které má být vráceno, nepřekračuje 40 Euro, nebo pokud spotřebitel při vyšší ceně zboží v okamžiku odstoupení od smlouvy ještě neposkytl protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu. V opačném případě lze zboží vrátit bezplatně. Zboží, které nelze odeslat zásilkovou službou u spotřebitele po dohodě vyzvedneme.

b) Práva a povinnosti prodávajícího

(1) Odstoupil-li spotřebitel platně od smlouvy, prodávajícívrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, spotřebiteli všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebitel prodávajícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než spotřebitel předá zboží prodávajícího nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(2) Právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 se neuplatní u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. § 7 Zboží a služby prodávajícího.

(3) Rozsah zboží a služeb, které prodávající v rámci smlouvy se zákazníkem poskytne, vyplývá z objednávky zákazníka a její výslovné akceptace ze strany prodávajícího tj. z uzavřené smlouvy, a případných dohodnutých změn a dodatků ke smlouvě. Změnu smlovy lze provést pouze uzavřením dodatku ke smlouvě. Žádost o změnu smlouvy musí zákazník zaslat prodávajícímu písemně, prodávající však není povinen žádosti zákazníka vyhovět.

(4) Při výrobě polygrafických výrobků jsou dohodnuty jako přípustné následující tolerance:

 • pro ořez 1 mm,
 • pro drážkování 1 mm
 • pro sešívání 1 mm.


(5) Zákazník bere na vědomí, že při výrobě polygrafických výrobků mohou vznikat drobné barevné a materiální odchylky. To platí i pro odchylky barev a materiálu ve srovnání s dřívějšími zakázkami. Odchylky, které nejsou odchylné od popisu výrobku, a které se nacházejí v rámci dohodnutého kvalitativního standardu, tolerancí a barevných odchylek, mohou vyplývat mimo jiné ze změny dodavatele materálu, změny materiálu nebo změn ve výrobě, a nemohou být reklamovány z důvodu odchylek od již provedených zakázek.

(6) Prodejci nevznikají žádné povinnosti opatřit si potřebná data pro provedení zakázky. Není-li stanoveno jinak, je zákazník povinnen data pro provedení zakázky prodávajícímu poskytnout a poskytnout i další nutnou součinnost.

(7) U polygrafických potřeb je ke každému výrobku přiřazen detailní popis vlastností výrobku a jeho vlastností včetně upozornění na zpracování a bezpečnost. Obsah jednotlivých informací o výrobcích se stane v případě uzavření smlouvy její součástí. Informace o výrobcích mohou být zobrazeny jednak z obecné nabídky prodávajícího nebo přímo z nákupního koše. (7) Barvy a laky mají zpravidla omezenou stálost. Barvy a laky mají takové vlastnosti, že jsou vhodné pro obvyklý tisk. Jestliže požaduje zákazník použití barev a laků na ne zcela běžný podklad nebo pro mimořádné použití, důrazně se doporučuje, aby si zákazník vhodnost těchto barev a laků předem ověřil. Další podrobnosti vyplývají z popisu výrobku.

§ 5 Tisková data

(1) Prodávající vyřizuje veškeré objednávky výhradně na základě tiskových dat předložených zákazníkem. Tato data musí být předána výhradně ve formátech a ve specifikacích uvedených v informacích pro zákazníky, především v těch, které jsou uvedeny v sekci "jak připravit tisková data" Uvede-li zákazník takový formát dat či specifikaci pro zhotovení zboží, které nejsou obsaženy v nabídce, nelze zajistit, že bude tisk bezchybný. Zákazník musí zajistit, aby měl k dispozici kopie tiskových dat, jelikož tisková data budou po dokončení polygrafických výrobků výrobcem smazána.

(2) Zákazník se zavazuje, že nebude odesílat prodávajícímu s obsahem pornografickým, pravicově extremistickým, levicově extremistickým, rasistickým, diskriminujícím, ohrožujícím výchovu mladistvých, nebo porušujících právní předpisy. Poruší-li zákazník tyto povinnosti, je prodávající oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět. Další práva a nároky prodávajícího zůstanou nedotčena.

(3) Zákazník je povinen tisková data před jejich předáním prodávajícímu zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky.

(4) Vpřípadě vzniku nároků třetích osob z důvodu porušování jejich práv tiskovými daty dodanými zákazníkem, nebo z důvodu porušení jejich práv použitím těchto tiskových dat ze strany prodávajícího k vytvoření výrobků, zprostí zákazník prodávajícího od všech těchto nároků třetích osob. Zákazník zároveň nese veškeré vzniklé náklady, které prodávajícímu z těchto důvodů nebo zdůvodu odstranění takového protiprávního jednání vzniknou. Toto platí především pro porušení autorských, jakož i jiných práv třetích osob. Zákazník zejména uhradí prodávajícímu vzniklé náklady na právní obranu (náklady na právní zastoupení, soudní výlohy). Povinnosti zákazníka dle tohoto odstavce se vztahují i na případné subdodavatele prodávajícího, kteří mohou v rámci plnění smluvy s prodávajícím spolupracovat. Veškerá ostatní práva prodávajícího, jakož i právo na náhradu škody, zůstávají nedotčena. Zákazník musí případně prokázat, že prodávajícímu nevznikly žádné nebo pouze zanedbatelné náklady.

§ 6 Kontrola tiskových dat prodávajícím

(1) Prodávající je povinen kontrolovat tisková data pouze v rozsahu, který vyplývá z údajů, které prodávající získá v rámci plnění smlouvy (tzv. „kontrola dat“). Jestliže prodávající zjistí vadu tiskových dat, informuje zákazníka. Zákazník je poté povinen tisková data opravit.

(2) Opakovaná kontrola tiskových dat prodávajícím není prováděna. Důsledky případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně zákazník.

(3) Prodávající není povinen provádět konverzi tiskových dat z jiného než dohodnutého formátu. Na výslovné přání zákazníka budou v jednotlivých případech zpracovány i jiné formáty. Ke konverzi dojde na vlastní nebezpečí zákazníka. Konverzí vzniká riziko, že dojde ke ztrátě dat nebo, že budou zobrazeny jinak než ve výchozím formátu.

(4) Nejsou-li tisková data předložena v režimu CMYK, dojde ke zpracování pouze na vlastní nebezpečí zákazníka. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů dojde přirozeně k barevným odchylkám oproti originálu.

§ 7 Cena přepravní náklady

(1) Veškeré ceny zobrazované v kalkulačním formuláři na webu www.online-tiskarna.cz jsou již včetně nákladů na zabalení a odeslání na jedno místo v ČR. U produktů, které jsou poskytovány zdarma, nese náklady na doručení zákazník.

§ 8 Fakturace a platba

(1) Prodávající zasílá daňové doklady výhradně elektronicky.

(2) Platba prodávajícímu je možná převodem částky na účet prodávajícího, složením hotovosti prostřednictvím libovolné banky na účet prodávajícího, nebo platbu provést online platební kartou.

§ 9 Termíny, lhůty, odevzdání zboží a prodlení

(1) Dodací hůty se počítají pouze v pracovních dnech. Lhůta pro dodání zboží počíná běžet od okamžiku vzniku smlouvy ve smyslu § 3 odstavec (1) Podmínek, a pokud závisí plnění prodávajícího na součinnosti zákazníka, pak od ode dne poskytnutí součinnosti zákazníkem. Součinností zákazníka se rozumí včasná, úplná a řádná součinnost zákazníka, včetně předání vhodných tiskových dat, poskytnutí pokynu k tisku, jakož i příjem platby resp. u plateb kreditní kartou blokaci platby vydavatelem kreditní karty, ledaže by byla výjimečně dohodnuta platba na základě daňového dokladu.

(2) Jestliže prodávající zjistí, že lhůta pro splnění zakázky nemůže být z její strany splněna, bude zákazníka o této skutečnosti informovat emailovou zprávou. (2) Má-li prodávající zboží zákazníkovi odeslat, dojde k odevzdání zboží zákazníkovi okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě, ledaže je zákazník spotřebitel. Je-li zákazník spotřebitel, použije se předchozí věta pouze tehdy, pokud dopravce určil zákazník, aniž mu byl dopravce ze strany prodávajícího nabídnut; v opačném případě je zboží spotřebiteli odevzdáno, až jej dopravce spotřebiteli předá.

(3) Je-li prodávající v prodlení se splněním svého závazku z důvodu vyšší moci nebo zdůvodu skutečností, které prodávajícímu výkon plnění nejen dočasně ztěžuje nebo dokonce znemožňuje, prodávající oprávněn splnění svého zakázku odložit po dobu stavu, který ji splnění zakázky znemožňuje, a to včetně doby na případné opětovné zavedení výroby. K výše uvedeným událostem patří především veškeré provozní poruchy, potíže s pořizováním materiálu nebo energií, zpoždění dodávek, stávky, úřední uzavření provozu, nesprávné nebo pozdní dodávky od dodavatelů, za které neodpovídá prodávající. V případě trvalých omezení je prodávající oprávněn od části smlouvy, která nebyla splněna odstoupit. V případě, že omezení přetrvává po dobu delší než 2 měsíce, je zákazník oprávněn od smlouvy nebo její nesplněné části odstoupit. Tento odstavec se neuplatní na smluvní vztahy se spotřebiteli.

§ 10 Dodání a přechod nebezpečí škody na věci

(1) Pro smluvní vztahy se zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, platí:

 • Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka s předáním zboží prvnímu dopravci (rozhodující je zahájení nakládání zboží). To platí nezávisle na tom, kdo hradí přepravní náklady. Zpozdí-li se odeslání nebo příjem zboží z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka dnem, kdy bylo zboží připraveno k přepravě a prodávající tuto skutečnost zákazníkovi oznámil.
 • Vrátí-li se zásilka jako nedoručitelná, není prodávající povinen zásilku pro zákazníka skladovat, ledaže zákazník za nedoručení zásilky neodpovídá. prodávající je oprávněn po ověření, že přeprava řádně proběhla, zákazníka informovat, že po uplynutí přiměřené lhůty k vyzvednutí, zásilku zničí nebo použije jiným způsobem. Nárok na odměnu prodávajícímu zůstane nedotčen, pokud zásilka nemohla být použita jiným způsobem. Rizika škody na věci při dočasném uskladnění nese zákazník.
 • Náklady na skladování po přechodu nebezpečí škody na věci nese zákazník. Náklady na skladování prodávajícím jsou stanoveny ve výši alespoň 0,25% fakturované hodnoty za objednané zboží za každý započatý týden skladování, minimálně ovšem ve výši 90,00 Kč / m2 za kalendářní měsíc. Převyšují-li skutečné náklady na skladování minimální náklady dle předchozí věty, je prodávající oprávněn požadovat doplacení rozdílu.


(2) Jestliže je zákazníkem spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka v okamžiku odevzdání zboží zákazníkovi.

(3) Pokud bylo dohodnuto, že zboží bude zákazníkem u prodávajícího převzato, připraví prodávající zboží k převzetí na dohodnuté adrese a informuje o této skutečnosti zákazníka. Zboží musí být zákazníkem převzato do týdne po doručení oznámeni, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Jestliže dojde ze strany zákazníka k prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn zákazníkovi stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí zásilku zákazníkovi odešle na jeho náklady. Prodávající zákazníka upozorní na právní důsledky nedodržení ani dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží. Další nároky prodávajícího jako např. úhrada nákladů na skladování zůstanou nedotčeny.

(4) Prodávající je oprávněn poskytnout pouze částečné plnění, pokud je částečné plnění v souladu s účelem smlouvy, dodání zbylého zboží je zajištěno a zákazníkovi tak nevzniknou žádné významné náklady (vyjma případů, kdy prodávající tyto vícenáklady převezme). Jestliže je zákazníkem spotřebitel platí předchozí věta s výjimkou, prodávající uhradí veškeré dodatečné náklady (např.přepravní náklady).

§ 11 Přechod vlastnického práva

(1) Vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

(2) U smluv se zákazníkem, který není spotřebitelem, platí dále následující ustanovení:

 • Zpracování zboží, u kterého platí výhrada vlastnického práva, probíhá vždy pro prodávajícího však nevzniká povinnost k poskytnutí úplaty. Zanikne-li vlastnictví ke zboží prodávajícího zpracováním, je již nyní dohodnuto, že nová věc, vzniklá zpracováním zboží prodávajícím, se nachází ve spoluvlastnictví prodávajícího a zákazníka, a to v poměru podle hodnoty zpracovaného zboží prodávajícím a ostatního zpracovaného zboží. Zákazník skladuje majetek prodávajícího bezúplatně.
 • Zboží, které je ve spoluvlastnictví prodávajícího a zákazníka, se bude následně označovat jako zboží s výhradou vlastnického práva. Zákazník je oprávněn takové zboží v rámci běžné obchodní činnosti zpracovávat a prodávat, a to za předpokladu, že není v prodlení s úhradou kupní ceny ze smlouvy s prodávajícím. K běžné obchodní činnosti patří taková opatření, která neporušují jiná práva prodávajícího. Zákazník se zavazuje k takovému zboží nezřídit zástavní právo nebo zajišťovací převod vlastnického práva.
 • Veškeré budoucí pohledávky z případného prodeje nebo jiných právních důvodů (pojištění, náhrada škody) ve vztahu ke zboží ve spoluvlastnictví prodávajícího a zákazníka postupuje zákazník tímto v plném rozsahu na prodávajícího. Prodávající není oprávněn tyto pohledávky uplatňovat po dobu, kdy není zákazník v prodlení s úhradou svých závazků ve vztahu k prodávajícímu.
 • Prodávající zplnomocňuje zákazníka, aby přijímal plnění ze vzniklých pohledávek na jeho účet a jeho vlastním jménem. Toto zplnomocnění může být odvoláno v případě prodlení zákazníka s úhradou jeho závazků.
 • Vpřípadě požadavku třetích osob na vydání zboží ve spoluvlastnictví prodávajícího (především zástavy) upozorní zákazník takovou třetí osobu naspoluvlastnické právo prodávajícího a upozorní prodávajícího, aby mohla hájit svá vlastnická práva.
 • Prodávající se může vzdát na žádost zákazníka svého zajištění , pokud hodnota zajištění přesahuje celkovou hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20%. Rozhodnutí o tom, které konkrétní zajištění bude uvolněno, podléhá rozhodnutí prodávajícího.
 • pokud dojde k jednání, které je v rozporu se smlouvou, především v případě prodlení platby ze strany zákazníka, je prodávající oprávněn vyžadovat vydání zboží a / nebo věci ve spoluvlastnictví zákazníka a prodávajícího. Tím končí právo zákazníka na užívání zboží prodávajícího a / nebo věci ve spoluvlastnictví prodávajícího. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny.


§ 12 Jednostranný zápočet pohledávek a postoupení práv a povinností ze mlouvy

(1) Zákazník, který není spotřebitelem, není oprávněn provést jednostraný zápočet svých pohedáve ze smlouvy proti pohledávkám prodávajícího.

(2) Zákazník není oprávněn převést práva a povinnosti nebo postoupit phledávky ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

§ 13 Záruka

(1) Reklamace vad jsou vyloučeny, pokud byly vady způsobeny zákazníkem, například předání chybných, neúplných nebo jiným způsobem nesprávných tiskových dat.

(2) U dodávek zboží platí tolerance ve výši 5% objednaného zboží. Do této hodnoty se započítává i vadný tisk a jiné, v průběhu výroby vzniklé, odstřižky, které nebudou vytříděny.

(3) Zákazník je povinen každou dodávku zboží při převzetí řádně zkontrolovat a oznámit vady zboží neprodleně po jejich zjištění prodávajícímu; vady, které lze zjistit kontrolou zboží při jeho převzetí (tj. zejména dodávka jiného zboží, než objednaného zboží, odchylky od množství) je zákazník povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů po doručení zboží, a to písemně emailem. Po uplynutí této lhůty se považuje dodávka zboží za bezvadnou. Případné oznámení vad zboží nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit za zboží kupní cenu řádně a včas.

(4) Při oprávněných reklamacích vad zboží, má zákazník nároky z vadného plnění spočívající v právu požadovat na prodávajícím dodávku chybějícího množství, případně výměnu zboží. V případě nemožnosti výměny zboží, nebo má-li dodatečná dodávka zboží vady, má zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo právo na poskytnutí slevy.

(5) Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají v případě drobných odchylek od dohodnutých vlastností a při drobných omezení užívání (u polygrafických výrobků a potřeb se uplatní tolerance).

§ 14 Odpovědnost za škodu

1) Odpovědnost za škodu ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami - podnikateli:

 • Prodávající odpovídá za škodu způsobenou těmto zákazníkům porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném, pokud prodávající neprokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila okolnost vylučující odpovědnost - mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
 • Odpovědnost za škodu ze strany prodávajícího je omezena do výše ceny uhrazené zákazníkem ze smlouvy, ze které plyne odpovědnost prodávajícího za škodu.
 • Prodávající odpovídá pouze za předvídatelné škody a smluvní strany shodně prohlašují, že výše předvídatelné škody odpovídá výši, jak je omezena výše. Vylučuje se právo zákazníka na úhradu ušlého zisku.


(2) Odpovědnost prodávajícího za škodu vůči spotřebiteli se řídí Občanským zákoníkem.

(3) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku upravují ustanovení § 2939 až § 2943 Občanského zákoníku.

§ 15 Promlčení práv

(1) Je-li zákazník spotřebitel, řídí se promlčecí doba případných nároků zákonem.

(2) Je-li zákazník právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, řídí se promlčecí doba příslušných nároků následujícími odstavci.

 • u nároků na vrácení odměny při odstoupení od smlouvy nebo na její snížení jeden rok;
 • při ostatních nárocích vyplývajících z vad zboží - jeden rok;
 • u ostatních nároků z právních vad - dva roky, pokud právní vada nespočívá ve výlučném právu třetí osoby, na jejímž základě může třetí osoba vyžadovat vydání nebo zničení předmětů, které byly zákazníkovi přenechány;
 • při jiných nárocích na náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených nákladů - dva roky

(3) Na počátek běhu promlčecí lhůty se aplikuje § 619 a násl. Občanského zákoníku.

(4) Majetkové právo se promlčí nejpozději po uplynutí lhůty uvedené v § 629 odstavec 2 Občanského zákoníku.

(5) Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

§ 16 Vlastnictví nosičů, archivace a autorské právo

(1) Polygrafické formy (nosiče), které prodávající zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Prodávajícímu náleží autorské právo a veškerá ostatní ochranná práva k takovým nosičům.

(2) Archy i dokladové výtisky budou po šesti měsících zničeny, jestliže do té doby nedojde k případné reklamaci. Zaslaná data budou po dokončení polygrafických výrobků smazána. Prodávající je ke zničení a smazání dat oprávněn, nikoliv však povinen.

(3) Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník odpovídá sám za to, že neporuší autorská a jiná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy. Zákazník poskytuje prodávajícímu právo užití v rozsahu, které je potřeba ke splnění smlouvy. Prodávající je oprávněn v rámci splnění smlouvy data rozmnožovat, meziukládat a zpracovávat. Nadto může zákazník prodávajícího v jednotlivých případech poskytnout případná dodatečná užívací práva. Taková dodatečná užívací práva se sjednají v samostatné dohodě.

(4) Zákazník je povinen prodávajícímu nahradit veškeré případné škody, které mohou uplatňovat třetí strany z důvodu porušení ochranných práv a ostatních práv, ledaže se zákazník povinnosti k náhradě zprostí.

(5) Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin realizovaných na základě tiskových dat zákazníka v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv třetích osob. Odpovědnost za porušení práv třetích osob, zejména nároky třetích osob vyplývající z porušení autorských práv v těchto případech, nese výhradně zákazník.

§ 17 Povinnost mlčenlivosti

(1) Smluvním stranám je zakázáno zpřístupnit obchodní tajemství, jakož i ostatní důvěrné informace ze smlouvy třetím osobám. Toto platí i po skončení smluvního vztahu.

(2) Tisková prohlášení a informace, ve kterých jedna smluvní strana odkazuje na druhou smluvní stranu, mohou být zveřejněny pouze po předchozím odsouhlasení v písemné formě (email, dopis). Nehledě na to je prodávající oprávněn zákazníka označit jako referenci a poskytnuté služby reprodukovat a šířit resp. zpřístupnit a upozorňovat na ně v rámci vlastní reklamy, ledaže by zákazník uplatnil oprávněný protichůdný zájem. Zákazník, který je spotřebitelem, je však oprávněn kdykoli písemně sdělit prodávajícímu, že nesouhlasí s uváděním své osoby v rámci referencí.

§ 18 Mimosoudní řešení sporů

(1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

(2) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

(3) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

§ 19 Závěrečná ustanovení

Platí právo České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místem plnění a soudní příslušnost pro veškeré spory v souvislosti s touto smlouvou je u smluv s podnikateli stanovena dle místa podnikání prodávajícího.

Aktualizováno 31.03.2022